دسته‌ها
ایران فارس

ارگ کریم خان

شیراز

از دیگر بناهای تاریخی و مهم در شهر شیراز، ارگ کریم‌خان است که متعلق به دوران حکومت زندیه بوده و در مرکز این شهر قرار گرفته است. مکانی که در گذشته به عنوان سکونتگاه کریم‌خان زند مورد استفاده قرار می‌گرفت، در دوران حکومت قاجاریان محل زندگی فرمانداران محلی و در دوران سلطنت پهلوی به عنوان زندان تغییر کاربری داده است. قرار است از این اثر تاریخی، پس از بازسازی و ترمیم به عنوان موزه‌ی بزرگ فارس بهره‌برداری شود.