باغ دولت آباد یزد

باغ دولت آباد یزد

این باغ فوق العاده زیبا، ۲۶۰-۲۷۰ سالیست که به دستور محمد تقی خان بافقی ساخته شده و یادگار دوران افشاریه و زندیه است. باغ دو در دارد که در اصلی در بلوار دولت آباد است و هم اکنون در حال بازسازیست اما میتوان از در دیگر در خیابون رجایی وارد شد و پس از گذر […]