نگین کارونسراهای دوره صفوی

نگین کارونسراهای دوره صفوی

کویر، گرما، ستارگان در آسمان شب، مسافران خسته و نیازمند استراحت، همه علتی برای خلق یک شاهکار معماری دیگر از سوی معماران عصر صفویه شد. در دوره صفویه به ویژه شاه عباس، احداث ساختمان های عام المنفعه مانند پل، حمام، مدرسه، آب انبار و مخصوصا کارونسرا فزونی یافت. در جاده یزد- کرمان که در تابستان […]